محصولات جدید
درباره اکسوم
نمونه ویدیوها
 • EIPC6221ER-X20P
 • اسپید دام 2 
 • 20X زوم
 • EIPC3232ER-VS
 • دام ثابت 2 
 • با لنز متغیر
 • EIPC2122SR3-PF36
 • بولت 2
 • دید در شب
 • EIPC3611SR3-PF28
 • دام ثابت 1.3
 • دید در شب
 • EIPC6221ER-X20P
 • اسپید دام 1.3
 • 20X زوم
 • EIPC3612ER3-PF28
 • دام ثابت 2
 • تصویر روز
 • EIPC2121SR3-PF36
 • بولت 1.3
 • تصویر روز