محصولات
دوربین تحت شبکه
Bullet
2مگاپیکسل

EIPC-B232SU

بولت 2mp اکسوم

لنز ثابت 4-6

 Super Starlight-WDR

EIPC-BP452G

بولت 2mp اکسوم

موتورایز 3-6

Lowlight-DWDR

EIPC-B112-F(40)(60)

بولت 2mp اکسوم

لنز ثابت 12 یا6 یا 3.6

Lowlight-WDR

EIPC222ER-F36

بولت 2mp اکسوم

لنز ثابت 3.6

Lowlight-DWDR

EIPC222E-IR-F60

بولت 2mp اکسوم

لنز ثابت 12یا6

Lowlight-DWDR

EIPC242L

بولت 2mp اکسوم

لنز موتورایز 2.8~3.6

Starlight- WDR

EIPC2322EBR-DPZ28

بولت 2MP اکسوم

لنز موتوردار12 ~2.8

Lowlight-WDR

EIPC242E-DLIR

بولت 2mp اکسوم

لنز متغیر10.5~3

Lowlight-WDR