دانلود frameware های دوربین و NVR

 IPC_G6101

   

 IPC_G6103

   

 IPC_HCMN2103

   

 IPC_HCMN2105

   

 IPC_Q1201

   

 IPC_1511

   

 IPC_5202

   

 IPC_8101

   

 IPC_D1201

   

 IPC_G6102

   

 IPC_HCMN1102

   

 NVR 204_208 R2220P55

   

 NVR 302 EB B3321P20

   

 NVR 302-304 B3121P15

   

 NVR 308 B3121P15

   

 NVR 201.202

   

 NVR 204.208

   

 NVR301E

   

 NVR301P

   

 NVR308