محصولات
دستگاه ضبط NVR
2 SATA

ENVR202-16E
 • ورودی 16 کانال IP
 • پهنای باند ورود160Mb
 • ضبط تا کیفیت 4MP
 • خروجی 2MP HDMI
 • پشتیبانی 2 هارد6TB
 • ONVIF.H264

ENVR202-16EP
 • ورودی 16 کانال IP
 • پهنای باند ورود160Mb
 • ضبط تا کیفیت 4MP
 • خروجی 2MP HDMI
 • پشتیبانی 2 هارد6TB
 • خروجی 8 پورتPOE
 • ONVIF.H264
ENVR202-32E
 • ورودی 32 کانال IP
 • پهنای باند ورود200Mb
 • ضبط تا کیفیت 4MP
 • خروجی 2MP HDMI
 • پشتیبانی 2 هارد6TB
 • ONVIF.H264