محصولات
دستگاه ضبط NVR
4 SATA

ENVR204-32E
 • ورودی 32 کانال IP
 • پهنای باند ورود200Mb
 • ضبط تا کیفیت 4MP
 • خروجی 2MP HDMI
 • پشتیبانی 4 هارد6TB
 • ONVIF.H264

ENVR-3416
 • ورودی 16 کانال IP
 • پهنای باند ورود160Mb
 • ضبط تا کیفیت 12MP
 • خروجی 4K (1)HDMI 2
 • پشتیبانی4 هارد8TB
 • ONVIF.H264.H265

ENVR-3432
 • ورودی 32 کانال IP
 • پهنای باند ورود320Mb
 • ضبط تا کیفیت 12MP
 • خروجی 4K (1)HDMI 2
 • پشتیبانی4 هارد8TB
 • ONVIF.H264.H265

ENVR304-32EP
 • ورودی 32 کانال IP
 • پهنای باند ورود320Mb
 • ضبط تا کیفیت 12MP
 • خروجی 4K (1)HDMI 2
 • پشتیبانی4 هارد8T
 • خروجی 16 پورت POE
 • ONVIF.H264.H26