محصولات
دستگاه ضبط NVR
8 SATA

ENVR208-32
 • ورودی 32 کانال IP
 • پهنای باند ورود200Mb
 • ضبط تا کیفیت 4MP
 • خروجی 2MP HDMI
 • پشتیبانی 8 هارد6TB
 • ONVIF.H264

NVR308-32E
 • ورودی 32 کانال IP
 • پهنای باند ورود320Mb
 • ضبط تا کیفیت 12MP
 • خروجی2 4K (1)HDMI
 • پشتیبانی 8 هارد8TB
 • ONVIF.H264.H265

NVR308-32R
 • ورودی 32 کانال IP
 • پهنای باند ورود320Mb
 • ضبط تا کیفیت 12MP
 • خروجی 4K (1)HDMI 2
 • پشتیبانی 8 هارد8TB
 • پشتیبانیRAID1,RAID5
 • ONVIF.H264.H265
ENVR-3864R
 • ورودی 64 کانال IP
 • پهنای باند ورود320Mb
 • ضبط تا کیفیت 12MP
 • خروجی 4K (1)HDMI 2
 • پشتیبانی 8 هارد8TB
 • پشتیبانیRAID1,RAID5
 • ONVIF.H264.H265